O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Karolina Ślęzak Kancelaria Komornicza nr XXIII we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2022 godz. 10:30 w sali nr 212 Sądu Rejonowego w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Wrocław, przy ul. Krzywoustego 71/4 stanowiącej własność dłużnika
Pawełczyk Monika
ul. Bolesława Krzywoustego 71/4, 51-166 Wrocław

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00145164/5 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 261 900,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 196 425,00 zł. (t.j. trzy czwarte ceny oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 26 190,00 zł. (t.j.10 % ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika ) w gotówce, przelewem na konto komornika 43160014621816861680000001 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział we Wrocławiu lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 48,90 m2.
Przedmiotowy lokal nr 4 położony jest na 1 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 71, przy ul. Bolesława Krzywoustego, w kompleksie budynków mieszkalnych oznaczonych numerami porządkowymi 65-83. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni połączonej z salonem/jadalnią, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy udział 1064/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr kw: WR1K / 00068089 /7). Lokal posiada balkon.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08.09.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego
Komornik Sądowy
Aleksander Ślęzak