O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Karolina Ślęzak Kancelaria Komornicza nr XXIII we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.09.2022r. godz. 09:00 w sali nr 203 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Wrocław, przy ul. Zagaje 1 stanowiącej własność dłużnika
Europejski Fundusz Hipoteczny OSTOJA Sp. z o.o. w likwidacji
pl. Solidarności 1/3/5/216, 53-661 Wrocław
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00248587/8 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 291 000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi kwotę: 968 250,00 zł. (t.j. trzy czwarte ceny oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 129 100,00 zł. (t.j.10 % ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika ) w gotówce, przelewem na konto komornika 43160014621816861680000001 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział we Wrocławiu lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok 288 m2 – powierzchnia przyjęta na podstawie pomiaru wykonanego podczas oględzin nieruchomości. Dom mieszkalny podpiwniczony, składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych i strychu. Nieruchomość gruntowa utworzona jest z działki nr 16/4 o powierzchni 0,1170 ha położonej w miejscowości Wrocław, obręb nr Świniary. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, które zostało uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 11 stycznia 2018r., przedmiotowym teren oznaczony jest jako tereny mieszkaniowe.

W dziale III KW w/w nieruchomości został ujawniony wpis: zakaz zbywania i obciążania nieruchomości dokonany przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14.05.2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia syg. akt I C 611/20.

Nieruchomość można oglądać w dniu 08.09.2022r. od godz.12:00 do godz.12:30
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego
Komornik Sądowy
Aleksander Ślęzak